fbpx

Privacy Policy

Chính sách Cá nhân

 1. Sparkle là công ty quản trị duy nhất thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân qua trang web: http://clubsparkle.com
 2. Sparkle có thể liên hệ qua
  http://clubsparkle.com và thông tin địa chỉ sau:
  Sparkle Co., Ltd.
  8F Dogenzaka Sepia Bldg.,
  1-19-11, Dogenzaka, Shibuya- ku,
  Tokyo, Japan
  Email: support@clubsparkle.com
  Telephone: 03-6427-8501
  Fax: 03-6800-1394
 3. Please review the Terms & Conditions of Usage.

Thu thập thông tin

 1. Các thông tin của thành viên được thu thập chủ động qua trang web của chúng tôi bao gồm họ tên, tuổi, thành phố/tỉnh thành nơi sống, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh và các thông tin khác từ các mẫu đơn đăng nhập, đăng ký, khảo sát tự nguyện, chiến dịch truyền thông, trò chơi hoặc cuộc thi, giao dịch mua hàng và tham gia đăng ký các sự kiện/diễn đàn nhận tin báo định kỳ.
 2. Trang web của chúng tôi bảo toàn quyền thu thập thông tin thụ động liên quan đến hoạt động sử dụng trang web như thời gian truy cập, các nội dung truy cập và các trang web khác có liên kết với trang web của chúng tôi. Trong tương lai, trang web của chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung hoặc cài cookies trên phần cứng máy tính của thành viên.
 3. Trang web cho phép thành viên cài đặt thông tin cá nhân ở chế độ công khai ở các diễn đàn như tin báo định kỳ, hoặc thành viên có thể lựa chọn chế độ không công khai thông tin cá nhân đó.
 4. Nếu thành viên liên hệ với nhân viên công ty hoặc nhà phân phối độc lập của công ty, lịch sử giao dịch đó có thể được lưu lại.
 5. Trang web không được phép đưa ra điều kiện đối với sự tham gia của thành viên trong hoạt động cung cấp/công khai thông tin cá nhân không cần thiết để tham gia hoạt động đó..

Sử dụng Thông tin

 1. Các thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cho mục đích lưu trữ lịch sử giao dịch, quản lý trang web, các hoạt động trên trang web, đảm bảo các giao dịch được thực hiện và tiếp thị đối với các thành viên của trang, những người đã đồng ý với hoạt động tiếp thị đó.
 2. Thông tin cá nhân thu thập từ thành viên sẽ không cung cấp cho bên thứ ba, trừ trường hợp các công ty thành viên cùng sở hữu trang web. Trang web có thể thuê bên thứ ba để đánh giá một số thông tin cá nhân nhằm mục đích tư vấn về các vấn đề liên quan đến tiếp thị và thống kê nhân khẩu, đặc biệt là trên cơ sở tổng hợp thống kê, và chỉ sau khi các bên thứ ba đó đồng ý đảm bảo tính bảo mật, an toàn và nhất quán của các thông tin cá nhân được lưu giữ.
 3. Trẻ vị thành niên (Trẻ em)
  Bố/mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ vị thành niên có thể đồng ý với thỏa thuận thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên đó mà không cần thỏa thuận công khai thông tin cá nhân đó với các bên thứ ba.
 4. Bố mẹ có thể xem xét và xóa thông tin cá nhân cho trẻ vị thành niên và/hoặc từ chối cho phép thu thập hoặc sử dụng thêm thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, hoặc có thể chấm dứt tư cách thành viên của trẻ vị thành niên trên trang web của chúng tôi.
 5. Đối với cả hai trường hợp trên, vui lòng gửi thư bưu điện hoặc fax tới địa chỉ dưới đây với nội dung:
  Tôi đồng ý/không đồng ý (chọn 1 trong 2) việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của con chúng tôi với Sparkle với các điều khoản chính sách bảo mật được trình bày trên đây:
   _____________________________________________
  Chữ ký Bố/mẹ:
  (hoặc Người giám hộ) _____________________________________________
  Tên bố/mẹ (in hoa): _____________________________________________
  Tên trẻ vị thành niên (in hoa): _____________________________________________
  Địa chỉ email Bố/mẹ: _____________________________________________
 • Sparkle Co., Ltd.
  8F Dogenzaka Sepia Bldg.,
  1-19-11, Dogenzaka, Shibuya-ku,
  Tokyo, Japan
  Email: support@clubsparkle.com
  Phone: 03-6427-8501

© 2024 Club Sparkle |Official site | All rights reserved.

X